2011-11-03

Rozdělení nemuslimů v šarí'i a směrnice chování k nim

Nemuslimové a šarí'ah
 
Nemuslimové žijící v islámském státě, kteří užívají všech svých lidských práv, které jsou uchovány v šarí'i jsou nazýváni ahl ad dimmah nebo dhimmové, lidé zajištění smlouvou.

Dhimmové žijící v islámském státě mají zajištěnu ochranu jejich životů, majetku a cti, stejně tak jako muslimové. Práva daná dhimmům jsou nezvratná. A je náboženskou povinností každého muslima ochrana života, majetku a cti nemuslima, neboť to je součástí jeho víry (ímán).

Slovo dhimmah doslovně znamená záruka (al-'ahd), garance (al-damán) bezpečí (al-amán).1

Nemuslimové jsou nazýváni dhimmi, protože jsou pod zárukou Boha, zárukou Posla Božího a zárukou muslimské komunity, aby tak mohli žít pod ochranou islámu. Jinými slovy jsou pod ochranou muslimů a jejich garance.

Muslimští soudci rozdělili nemuslimské občany do různých kategorií 2:
  1. Dhimmové. Toto jsou ahl ad dhimma nebo-li ti, kteří přijali hegemonii muslimského státu, jehož záležitosti jsou rozhodovány na základě dohody. Muslimský stát je povinnen dodržovat stanovenou dohodu plně.
  2. "Podrobení lidé". Toto jsou ti nemuslimové, kteří bojovali proti muslimům dokud nebyli poraženi a přemoženi. Tito se automaticky stávají dhimmy nebo-li povinnostmi islámského státu. Budou platit daň (džizjah) a jejich životy, majetek, čest a místa uctívání jsou chráněny.
  3. Nemuslimové, kteří žijí v muslimském státě jako jeho občané.
  4. Nemuslimové pobývající dočasně v muslimské zemi (např. turisté)
  5. Občané cizí státní příslušnosti, kteří si zvolili život v muslimském státě
Nemuslimové nejsou mimo právní systém jako v případě Římanů (právo civilní nebo roman pax romana). Stejně tak muslimové by se neměli považovat za "pány populace světa" jak tomu bylo v případě Římanů (arbis romanus), ale za pouhé "služebníky Boží" ('ibád Alláh). A i v pozici vůdců, jsou pouhými opatrovníky Božího majetku a ne absolutními majiteli, neboť vše co je mezi nebem a zemí náleží Bohu. Z tohoto důvodu jsou si muslimové a nemuslimové v právu rovni. Termín muslim a nemuslim je pouze za účelem politické správy a ne lidských práv.

Směrnice z Koránu v ohledu na nemuslimy

Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé. Avšak Bůh vám zakazuje brát si za přátele ty, kteří proti vám bojovali kvůli náboženství, a ty, kteří vás vyhnali z příbytků vašich, a ty, kteří pomáhali při vašem vyhánění. A ti, kdož se s nimi budou přátelit, jsou nespravedliví! 60: 8-9

Směrnice z Koránu v ohledu na lidi Knihy

Nepři se s vlastníky Písma, leda způsobem nejvhodnějším a pouze s těmi z nich, kdož nespravedliví jsou. A rcete: „Uvěřili jsme v to, co bylo sesláno nám, i v to, co bylo sesláno vám, a náš Bůh a váš Bůh jedno jsou; a my do vůle Jeho jsme odevzdáni.“ 29: 46

Náboženská svoboda z Koránu

Nebudiž žádného donucování v náboženství! A již bylo jasně rozlišeno správné vedení od bloudění! 2: 256

Kdyby byl Pán tvůj chtěl, věru by byli všichni, kdož na zemi jsou, vesměs uvěřili. Chceš snad donutit lidi, aby se stali věřícími? 10: 98

Rci: „Nevěřící!, Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte, a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám, a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali, a vy neuctíváte to, co já uctívám. Vy máte své náboženství a já své náboženství mám.“ 109: 1-6

Zdroje:
Non-muslims under shari’a, ‘Abdur Rahmán I. Doi,  str. 22 - 24, 73-74
Český výklad významů veršů Koránu
1. Al-Qaradáwí Júsuf, Ghajr al-muslimín fí mudžtama' al-islámí, Kairo 1977, str.7
2. Maulaná Abdul Ala Maudúdi stanovil první tři jako kategorie nemuslimů (viz. rights of non-muslims in islamic state, Lahore 1976, str. 6) Kategorie 4 a 5 také spadají po muslimskou soudní pravomoc muslimského státu. Hamidajjah, Muslim conduct of state, Lahore 1973, str. 112

Žádné komentáře:

Okomentovat