2011-11-03

Nařizuje Korán špatné chování k lidem jiného názoru?

Metodologie uvedená v Koránu, podle které se máme chovat k lidem, kteří mají jiný názor než my.
 
Korán nám ukazuje, jaké metody máme používat ve vztahu k lidem s rozdílnými názory.

Korán nejdřív vyjmenovává názory, s kterými se můžeme setkat:

- řekli, že Bůh má syna;
- řekli, Bůh je chudý a my jsme bohatí;
- řekli, ukaž nám Boha, ať ho vidíme;
- řekli, že ruka Boží je zavřená;
- řekli, že Bůh je třetí ze třech;
-  řekli, že jsi lhář;
- řekli, že jsou to staré povídačky.

Nemáme tady místo citovat vše. V žádném verši Koránu však Bůh nenařídil, abychom jakkoliv potrestali lidi, kteří to říkají. Neřekl, že jim máme vyříznout jazyk, dát do vězení.... Na rozdíl od toho však Korán jasně uvedl tresty za krádež, cizoložství, pomluvu atd. Korán rozdílné názory prostě uvedl a pak na ně logicky a s důkazy odpověděl.

V myslích některých lidí je zakořeněno, že se islám šířil mečem. Nic není víc vzdálené pravdě. Kdyby cílem ozbrojeného boje bylo vnutit dobytým národům islám, nebylo by možné tolerovat vybírání daně z hlavy od lidí Knihy. Kdyby bylo cílem šířit islám mečem, asi by se největší útoky soustředily na kazatele ostatních náboženství, tedy mnichy, kněze a rabíny, byly by zničeny kostely, kláštery a synagogy. Ale islámský boj měl úplně jinou podobu. Dovolil každému, aby zůstal ve svém původním náboženství a zakázal jakékoli náboženské pronásledování. Zajistil ochranu knězům a rabínům, synagogám i kostelům, a výslovně zakázal na ně útočit.

Někteří lidé nepochopili, že islám je nejen náboženství mezi jednotlivcem a jeho Pánem, ale že je to také sociální a politický systém založený na spravedlnosti, rovnosti a svobodě myšlení a svědomí. Všechny systémy před islámem se topily v tyranii, kastovnictví, zakládaly se na pýše, nespravedlnosti a útlaku. Žádný takový systém by neumožnil rozvoj islámu, proto bylo nutné jim vyhlásit válku. Neexistovalo jiné východisko. Muslimové viděli, jak Kurajšovci přijali nové náboženství - donutili jeho představitele, aby se skrývali nebo emigrovali. Bylo jasné, že jiné vládnoucí třídy nebudou postupovat jinak. Muslimský boj byl ve skutečnosti válkou vedenou ve jménu svobody svědomí pro muslimy i nemuslimy. Jeho cílem bylo osvobodit masy z otroctví, nevědomosti, bídy a despotických systémů. Přišel čas nahradit zákony aristokracie a tyranie Knihou a spravedlností.

Kdyby cílem muslimských výbojů nebylo osvobodit celé národy a zavést spravedlnost, jistě by muslimové za tento boj nepokládali své životy. Jistě by nebojovali s takovým přesvědčením, kdyby šlo jen o materiální statky. Kromě toho by jejich boj nemohl postupovat tak rychle. Navíc by pro dobyté národy přece nebylo nic jednoduššího než se vzbouřit proti málo početné islámské armádě, která neměla žádné zásoby a byla daleko od svého generálního štábu. Když muslimové pronikli do Španělska, bylo jich nanejvýš několik desítek tisíc. Jak by tam mohli zůstat osm století, kdyby neměli duchovní sílu a lásku ke spravedlnosti?
Slovo daň z hlavy - džizjah - má pro někoho pejorativní nádech. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Slovo džizjah je odvozeno od slova džaza - odměnit. Toto slovo se nachází v Koránu - např. "Bojte se dne, kdy žádná duše nebude odměněna místo jiné." 2:48  Toto slovo proto znamená něco jako vyrovnání. Znamená to, že se nemuslimové vyrovnají s muslimy za to, že je muslimové chrání. Nemuslimové totiž nemusejí do armády a nemusejí bránit svát. Proto se džizajah nevybírá ani od žen ani od dětí ani od starých lidí. Tito lidé nic neplatí a kromě toho dostávají z muslimské pokladny peníze na zajištění slušného života.

Kromě toho je jasné, že islám dovoluje boj proto, aby se bránila svoboda svědomí. Muslim bojuje za svobodu, za ty, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, jen proto, že říkali "Bůh je náš Pán." Ozbrojený boj není protivníkem svobody. Je to naprosto jasné z prvního verše, který dovolil bojovat:

"Těm, kteří byli napadeni, se dává právo bojovat, protože jim bylo skutečně ublíženo a Bůh je schopný je zachránit. ..... 22:39

Za nejtvrdším veršem o boji, kterému se říká verš meče : "A až skončí posvátné měsíce, zabíjejte modloslužebníky, kde je najdete ..." 9:5 následuje další verš : "A jestli tě někdo z přidružovačů požádá o azyl, poskytni mu ho, aby mohl slyšet Boží slovo, a pak ho doveď na bezpečné místo. Protože jsou to lidé, kteří nevědí." 9:6 Takový verš by přece nemohl existovat uprostřed veršů o válce, kdyby cílem této války nebyla obrana, ale nucení lidí do náboženství.

V Koránu je řečeno, že Prorok není nad lidmi ani jejich vládce 88:22 ani za ně neručí 6:107.

Žádné komentáře:

Okomentovat