2011-11-03

Muslimové a nemuslimové :: práva, povinnosti, vztahy

Muslimové a nemuslimové

Islámská společnost je založená na zvláštní ideologii, z které vyplývají její pravidla, zákony a etika. Touto ideologií je islám, a proto mluvíme o islámské společnosti. Jedná se o společnost, která přijímá islám jako způsob života, jako ústavu a zdroj legislativy a orientace ve všech oblastech života, na úrovni osobní i kolektivní, materiální i morální, místní i mezinárodní.

Z výše uvedeného nicméně nevyplývá, že jiné prvky, které žijí v islámské společnosti a jsou spojené s jiným náboženstvím, jsou odsouzeny k zániku. Ne. Muslimská společnost zakládá vztahy mezi muslimy a nemuslimy na  toleranci, spravedlnosti, dobročinnosti a milosrdenství. Lidstvo tyto základy před islámem neznalo a chyběly mu. Lidé se dodnes snaží takovou společnost vytvořit. Ale když už k ní skoro dospějí, převládnou v určité chvíli vášně a sektářství, úzkoprsost a sobectví, a společnost upadne do krvavého boje lidí, kteří se mezi sebou liší náboženstvím, doktrínou, rasou nebo barvou pleti.

Charta vztahů s nemuslimy

Vztahy s nemuslimy se zakládají na slovu Nejvyššího: "Bůh vám nebrání, abyste byli dobročinní a spravedliví vůči těm, kteří proti vám nebojovali z náboženských důvodů a kteří vás nevyhnali z vašich domovů. Protože Bůh miluje spravedlivé. Bůh vám jen zakazuje, abyste si brali za spojence ty, kteří proti vám bojovali kvůli náboženství, vyhnali vás z vašich domovů a pomáhali vašemu vyhnání." 60: 8-9 Dobročinnost a spravedlnost musí tedy muslim prokazovat vůči kterémukoli jinému člověku, i proti tomu, který popírá jeho náboženství, pokud s ním takový člověk nebojuje a nepronásleduje jeho bratry.

Lidé Knihy mají mezi nemuslimy zvláštní postavení a legislativu. Lidmi Knihy se rozumějí lidé, jejichž náboženství je založeno na knize nebeského původu, i když byla třeba později změněna, tedy na Tóře a Evangeliích. Korán zakazuje diskutovat s lidmi knihy o jejich náboženství, pokud nemluvíme velice zdvořilým způsobem, aby se jejich srdce nezačala bránit a aby se v srdcích všech neobjevilo sektářství a nenávist. Bůh Nejvyšší řekl: "A s lidmi Knihy diskutujte jen tím nejlepším způsobem, kromě s těmi, kteří jsou nespravedliví. A řekněte: "Věříme v to, co nám bylo sesláno, a v to, co vám bylo sesláno. Náš Bůh a váš Bůh je tentýž a odevzdáváme se Mu." 29:46

Kromě toho islám dovoluje jíst s lidmi Knihy, jíst maso zvířat, která zabili. Stejně tak je dovoleno navazovat   manželské vztahy s ctnostnými ženami z jejich společenství a žít v manželství na islámském základě, tedy dobrotě a náklonosti. "A mezi Svými znameními pro vás stvořil manželky, abyste s nimi žili v klidu, a dal mezi vás náklonost a dobrotu." 30:21

Je to velký znak tolerance islámu, když islám muslimovi dovolí, aby se paní jeho domu, společnicí jeho života a matkou jeho dětí stala nemuslimka a aby strýcové a tety jeho dětí byli nemuslimové. Nejvyšší řekl: "Je vám povoleno jídlo lidí Knihy a vaše jídlo je jim povoleno. Jsou vám povoleny ctnostné ženy mezi věřícími a ctnosté ženy z národů, které před vámi dostali Knihu, pokud jim dáte se svatební smlouvou mahr, nejsu vám povoleny mimo manželství ani jako milenky." 5:5 Takové je postavení lidí Knihy v islámských zemích i mimo ně. Pokud žijí v islámských zemích, mají zvláštní postavení a zacházení. Říká se jim "ahl ad dhimma", doslova lidé úmluvy. Co to přesně znamená?

Ahl ad dhimma

Podle islámských zvyklostí se takoví lidé označují ad dhimmijjún. Podstatné jméno dhimma znamená úmluva, záruka a bezpečnost. Byli tak označeni, protože se na ně vztahuje Boží úmluva, úmluva s Poslem Božím a úmluva se všemi muslimy. Tato úmluva jim umožňuje žít pod ochranou islámu, uprostřed islámské společnosti, v naprostém bezpečí a klidu. Jsou pod ochranou muslimů podle úmluvy, kterou jsou s nimi vázáni.
Dhimma dává nemuslimům něco, co bychom v dnešní době mohli přirovnat k občanství určitého státu, kterým tento stát dává svým příslušníkům určitá práva a povinnosti. Na tomto základě jsou dhimmiové součástí "lidu země islámu" podle výrazu právníků (např. Sharh As-Siyar Al-Kabîr d'As-Sarkhasî, svazek 1, s. 140 - Al-Badâ'i`d'Al-Kâsânî, svazek 5, s 281 - et Al-Mughnî d'Ibn Qudâmah, svazek 5, s. 516). Jiní učenci je označují za lidi s "islámským občanstvím" (at-Tashrî` Al-Jinâ'î Al-Islâmî od mučedníka `Abd Al-Qâdir `Ôdah, svazek 1, p. 307, odstavec 232 a Ahkâm Adh-Dhimiyyîn wal-Musta'manîn fî Dâr Al-Islâm od Dr. `Abd Al-Karîm Zidane, s. 63-66, odstavce 49-51)

Dhimma je věčná úmluva, v níž je nemuslimům přiznáno uznání jejich náboženství, výhody, ochrana a pomoc islámské společnosti, za což platí jizayah a dodržují rozsudky islámského práva, s výjimkou náboženské oblasti. Tak se stávají "lidmi země islámu". Z této smlovy vyplývají oboustranná práva pro každou stranu - muslimy i dhimmije - a stejně tak povinnosti.

pokračování.... http://proislam.org/forum/viewtopic.php?f=13&t=469

Žádné komentáře:

Okomentovat