2011-10-21

Prvotní hřích dle islámu

...Bůh stvořil Adama a Evu a ponechal je v Ráji. K pobytu v Ráji však dostali podmínku a to nedotýkat se specifického stromu. Ďábel je však skrze Evu svedl a oba (Adam a Eva) ochutnali zakázané ovoce. Bůh se na ně rozhněval a vyhnal je z Ráje....


... Asi tak nějak si v kostce pamatuji prvotní hřích, jak byl vždy kolem mě prezentován.... Dnes se podíváme jak se na tuto otázku dívá islám...

Příběh o počátku lidska, stvoření Adama, Evy, příběh zakázaného ovoce... to vše je vesměs podrobně popsáno v samotném Koránu, slovy Boha samotného. Nebudu se podrobně zaměřovat na důvod stvoření lidstva, ani na to, jak bylo lidstvo stvořeno, možná v jiné kapitole. Na vyžádání to dnes bude o chápání prvotního hříchu v islámu. Takže stručně od začátku...

Bůh svůj záměr stvořit Adama, tedy lidstvo, vyjevil andělům, kteří byli překvapeni, jelikož věděli jak se lidé budou chovat.

"Hle, Pán tvůj k andělům pravil: „Umístím na zemi náměstka!“ I řekli: „Chceš tam ustanovit někoho, kdo pohoršení na ní bude šířit a krev na ní prolévat, zatímco my slávu Tvou pějeme a svatost Tvou prohlašujeme?“ Pravil: „Já věru znám to, co vy neznáte!“" 2:30

Bůh podrobněji popisuje samotné stvoření Adama ve Své Knize. Toto jsou jen dva verše z několika.
"A hle, pravil Pán tvůj andělům: „Já smrtelníka stvořím z hlíny suché, vzaté z bláta poddajného, a až jej vyrovnám a vdechnu mu něco z ducha svého, padněte na zem, před ním se klaníce!“" 15: 28-29

Jako druhá byla stvořena žena, jeho manželka Eva.

"Lidé, bojte se Pána svého, jenž stvořil vás z bytosti jediné (Adama) a stvořil z ní manželku její (Evu) a rozmnožil je oba v množství velké mužů i žen. A bojte se Boha, v Jehož jménu se vzájemně prosíte, a dbejte na pravidla o pokrevních svazcích, neboť Bůh zajisté nad vámi je pozorovatelem." 4:1

A Bůh ji ukázal jejich domov a dovolil jim jíst vše, kromě ovoce z jednoho stromu. Ne proto, že by to ovoce mělo být špatné, příliš dobré, mělo nějaké speciální vlastnosti...

Byla to jejich první zkouška.

"pravili jsme: „Adame, obývej s manželkou svou zahradu tuto! Jezte z ní podle libosti, kdekoliv se vám zachce, avšak nepřibližujte se k tomuto stromu, abyste se nestali nespravedlivými!“" 2:35
Ďábel si toho byl vědom a svým prvotním našeptáváním počal svou válku proti lidstvu. Vymyslel si různé lži o tom, proč by měli ochutnat ovoce zakázaného stromu, a Adam s Evou neodolali. Jejich neuposlechnutí je stálo jejich domov.

"Avšak satan jim dal zhřešit a způsobil vyhnání jejich z místa, kde žili. I pravili jsme: „Odejděte! Jeden druhému budete nepřáteli; země bude místem pobytu vašeho a užívání dočasného!“" 2:36
Bůh je ale Milosrdný a Slitovný a vnuknul Adamovi slova kající a pravil jim, co je do budoucna čeká a čím se mají řídit.

"Adam přijal pak od Pána svého slova a On mu odpustil, vždyť On odpouštějící je i slitovný. Pravili jsme: „Odejděte odtud všichni! A až k vám přijde ode Mne správné vedení, ti, kdož následovat budou vedení Mé, nemusí se bát a nebudou zarmouceni." 2: 37,38
---------
Prvotní hřích v islámu není chápán, jak něco špatného, za co bychom měli celý život trpět. Lidstvo bylo stvořeno proto, aby na tomto světě pobylo určité období. A ti, kteří uspějí, aby se navrátili zpět domů. Bylo tu sesláno proto, aby bylo zlem pokoušeno, aby mohlo použít své vlastní vůle a vybrat si směr, kterým se chtějí vydat. Prvotní hřích byl pouhým ukazatelem, že lidstvo je připraveno na tento svět. Je připraveno dělat své rozhodnutí, ať již dobré či špatné. Adam a Eva zhřešili stejným dílem, ale Bůh je Odpouštějící, nabídl jim slova pokání a odpustil jim.

Bůh je Spravedlivý a netrestá nikoho za nic, co sám neudělal. Proto ani prvotní hřích není chápán jako hřích dědičný, ani jako utrpení pro celé lidstvo.

"A bojte se toho dne, v němž k Bohu se navrátíte, kdy duše každá bude odměněna podle toho, co si vysloužila, a kdy lidem nebude ukřivděno." 2: 281

"Bůh ukládá duši jen to, co je pro ni možné; dostane se jí odměny za to, co si pro sebe i proti sobě vysloužila. „Pane náš, neměj nám za zlé, jestliže jsme zapomněli či chybili! Pane náš, nenakládej na nás břímě tíživé, podobné tomu, jež jsi naložil na ty, kdož byli před námi! Pane náš, nenakládej nám břemena, která nemůžeme unést, a vymaž nám chyby naše, smiluj se nad námi a odpusť nám! Tys ochráncem naším, pomoz nám k vítězství nad lidem nevěřícím!“" 2:286

Autor: Imane

Žádné komentáře:

Okomentovat