2011-10-17

Jsou české muslimky pro trest smrti za odpadlictví?

Snad mnoho z nás si stále ještě pamatuje kauzu jistého afgánského muže, který přestoupil z islámu do křesťanství. Snad celá česká společnost čekala, jak se k tomu vyjádří naši muslimové. Toto téma se dostalo i mezi sestry na jejich debatní Komunitu.


Paní Kopecká pak napsala článek, který titulovala České muslimky debatují o odpadlictví od islámu. I když 'článek' a 'napsala' jsou asi silná slova. Jelikož pár svých slov, kterými jednoznačně odsoudila české sestry jako krvežíznivé, doplnila zkopírovanou debatou českých sester.

Možná by bylo dobré uvést, že paní Kopecká zřejmě záměrně přehlédla při svém vyhledávání materiálů na pošpinění českých muslimek, že existuje stránka nazvaná pravidla Komunity, která jasně hovoří, že nedovolujeme zneužití příspěvků a také to, že tato Komunita nevyjadřuje oficiální postoj českých muslimek, ale pouze názory jednotlivých členů.

Tak či onak, paní Kopecká usoudila a napsala:

"Nedávno se v médiích objevila zpráva o tom, že Abdulu Rahmánovi v Afghanistanu hrozí za to, že přestoupil na křesťanskou víru, trest smrti. To je Afganistan, ale zajímavé je, co si o celé věci myslí komunita českých muslimských sester…. Také by ho popravily, vždyť „hanobil“ islám." konec citátu
Na čem postavila svůj názor?

Je pravda, že JEDNA sestra vyjádřila svůj vlastní názor, že si myslí, že takový člověk by měl být dle islámského práva odsouzen k smrti. Na to jí však další sestry ukázaly, že postoj učenců na toto téma - odpadlictví, není jednoznačný. Žádná jiná sestra nepodpořila její názor. Ale i přesto paní Kopecká rozhodla, že VŠECHNY muslimské sestry, celá naše ženská muslimská Komunita by jej ráda popravila.

Nemohu si pomoci, ale když názor českého lidu není postaven na jednom člověku, proč má být správné postavit postoj českých muslimek na základě názoru jedné sestry, která navíc žije v naprosto muslimské zemi, kde jsou naprosto jiné názory než které známe a které se i v určitých otázkách liší od jiných muslimských zemí a celkově je tato země považována za zemi velmi striktní?

Tento 'článek' se bohužel dnes stal zbraní proti nám - českým muslimkám. Nikoho již nezajímá, na čem tato 'analýza' vznikla. Ale proč taky!? Vždyť o tento článek mají zájem jen ti, co se snaží českou muslimskou Komunitu nějak eliminovat či poškodit. V žádném případě ne ti, kteří se dívají na muslimy jako na lidi, kteří také mají právo existovat.

Dokonce i 'odpadlík' bývalý český muslim Lukáš Lhoťan tento článek rád použil ve svém rozhovoru pro euRabii. Snad aby získal sympatie lidí, kteří proti islámu dennodenně bojují, nebo snad aby byl jeho příběh dramatičtější?

Pokud vás tedy zajímá, jaký je názor islámu a českých sester Komunity na odpadlíky, nejdříve je nutno ustanovit, kdo je to vlastně odpadlík. Existuje jakási definice: 'V případě muslimů se jedná o případ, kdy duševně zdravý a dospělý muslim, muž nebo žena, bez jakéhokoli nátlaku popře islám.'
Otázkou tedy zůstává, jaký trest čeká odpadlíka?

Není to otázka, na kterou můžeme odpovědět jednoznačně, neboť existuje několik názorů a před tím, než se dostaneme k rozsudku, je nutné stanovit, zda by měl být každý odpadlík nějak potrestán. Odpověd je zde jednoduchá - NE. Ne, každý odpadlík je považován za takového odpadlíka, který si dle islámského práva zaslouží nějaký trest.

Odpadlictví, které dle některých učenců zasluhuje trest nejvyšší, trest smrti, je pro lepší srovnání přirovnáno spíše ke vlastizradě. Tedy se to nevztahuje na kohokoliv, kdo zjistí, že islám není to, co hledal.
Bylo odpadlictví, tedy trest za tento čin, vždy součástí islámského práva?

Učenec Abdul Bári Az Zamzamy uvedl: "Původně to bylo přidáno do víry po židovské konspiraci. Kdy židové hromadně vstoupili do islámu a pak z něj hromadně vystoupili. Snažili se tak způsobit zmatek a vést lidi ke zatracení. Proto tento trest byl zaveden jako opatření k zastavení těchto útoků."

Na závěr. Je tedy česká muslimská Komunita sester pro trest smrti za odpadlictví?

Ne. A spíše se řídí těmito verši Koránu:

A rci: "Pravda přichází od Pána vašeho; kdo chce, ať věří, a kdo chce, ať nevěří!"  18:29

Věru ty, kdož kroky své nazpět obrátili poté, co objasněno jim bylo správné vedení, ty satan svedl a našeptal jim jejich počínání. 47:25

Nebudiž žádného donucování v náboženství! 2:256
A snad budu hovořit za všechny sestry, když uvedu názor Džamal Banny prezentován  na této Komunitě:

Zlaté pravidlo - ať se nezasahuje do svědomí jednotlivce

Názor, který zde budeme prosazovat, je názor, že jakýkoli vnější zásah - jakýmkoli úřadem nebo mocí, pod jakýmkoli názvem nebo formou- proti jednotlivci a jeho svědomí se naprosto zamítá. Víra musí být založena na osobní svobodě a na klidu srdce.

Máme tyto argumenty:

1.    Korán výslovně mluví o odpadlictví v několika verších, ale nikdy nestanoví pozemský trest. Kdyby Allah chtěl, byl by to zmínil. (co se týče tradic, viz bod 6.)

2.    Korán jasně a nezpochybnitelným způsobem ve stovkách veršů uvádí, že základním zdrojem víry je srdce a vůle. Tvrdí, že ani proroci nemohou donutit k víře, že v náboženství není žádné donucování, že kdo chce, věří, a kdo chce, nevěří.

3.    Korán potvrzuje svobodu svědomí, .... kterou Bůh vložil do lidské společnosti.

4.    Nikdo nevyprávěl, že by Prorok nechal popravit jediného odpadlíka jen za jeho odpadlictví, přestože v jeho době žilo dost lidí, kteří uvěřili a pak popřeli islám.

5.    Nedomítáme jeden hadís jen proto, že nebyl široce vyprávěn. Uznáváme každý hadís, který je uznán jako autentický. Nicméně musíme být velice opatrní, když chceme takový hadís použít jako obecnou zásadu. Musíme pochopit všechny okolnosti hadísu ..... Nemůžeme prolévat krev nebo omezovat svobodu, když existuje možnost, že hadís byl vyprávěn podle smyslu a ne doslova. Musíme analyzovat, jestli se jednalo o obecný příkaz nebo o příkaz v konkrétní situaci atd.

6.    V době Proroka se pojem odpadlictví spojoval s válkou proti islámu. Ten, kdo věřil, aktivně bránil islám, a ten, kdo přestal věřit, se aktivně připojil k modloslužebníkům. Byl to například Abd Allah ibn Sad Ibn Abi Sarh. Přijal islám, pak si to rozmyslel a začal shromažďovat Kurajšovce proti Prorokovi. Prorok ho odsoudil k trestu smrti. Když byla Mekka dobyta, Abd Allah utekl ke svému soukojenci Uthmanovi Ibn Affanovi a požádal ho o záchranu. Uthman ho u sebe ukryl a když se věci uklidnili, přivedl ho před Proroka (nechť mu Bůh žehná a dá mír) a požádal, aby byl trest zrušen. Prorok delší dobu mlčel a pak souhlasil. Nakonec se Abd Allah znovu obrátil k islámu -----------
zdroje: použity byly názory muslimských učenců, jak je možné je najít na islamonline.net a samozřejmě verše Koránu
-----------

Ráda bych ještě zde pod čarou uvedla, že Imane, která byla citována v tomto článku, jež je uveden na antiislámském blogu 'islaminfo' nejsem já, jak si někteří myslí, ale někdo kdo na Komunitě je a shodou okolností má podobnou přezdívku. Tento web také vyplodil článek na toto téma s použitím již zmíněné debaty.

Stejně tak, bych ještě poznamenala, že paní Kopecká překopírovala nejen tuto debatu. Tedy že naše soukromí bylo napadeno nejednou. I přesto jsem však reagovala pouze na tento její 'článek' který nás křivě obvinil a chtěla jsem touto formou vše uvést na pravou míru. Tento článek se tedy nevztahuje v žádném případě na případ narušení soukromí, ale jednoduše je to jen reakce na to, jak nás označila.

Žádné komentáře:

Okomentovat