2011-11-28

Slepé následování

   Tento můj článek je věnován zejména těm, kteří sem míří z různých stránek "odborníků na opravdový islám". Lidem, kteří mě, nás, odsuzují za následování absurdní víry, lidem, kteří mají velmi bohatý a barvivý slovník, pokud přijde na osočování, urážení a ponižování. Lidem, kteří nás velmi rádi nazývají stádem ovcí, poslušně a bezhlavě následující cokoliv co nám Korán, či Prorok nebo učenec řekne. A proč právě vám? Našla jsem krásnou ukázku toho, jak jste ochotni slepě věřit čemukoliv, co zveřejní "vaše"stránky. Protože jsou tyto "pravdy" zveřejňovány právě tam, nemáte ani malilinkou touhu ověřit si dané informace a plně ozbrojeni těmito "pravdami" se vrháte do napadání nás věřících. Jen málo z vás, kteří tvrdě hájíte "pravdy"vašich stránek, nad těmito absurditami budete přemýšlet než je předáte dál.

Myslím, že v naši krásné češtině by se dalo najít hned několik přirovnání, které by krásně vystihovaly tuto situaci a já budu jen doufat, že příště, než mi tu bude zase nějaký nadšenec slepě předávat nabyté informace velmi neslušnými a hrubými slovy, že si zjistí, zda vůbec jsou či nejsou pravdivé.

Teď již k uvedené perličce, kterou zveřejnili na "pravdě o islámu". Jejich článek nazvali "Pekelný účet". Vzhledem k tomu, že jsem nikde nenašla zákaz šíření článku bez svolení, dovolím si citovat a k tomu přidávat odpovědi:

"Podle islámských učení budou všichni lidé mučeni v pekle, a před tím ve svých hrobech...."

Nemyslím si, že by někdo byl tak hloupý a přešel na islám s vírou, že ať dělá co dělá do Ohně prostě musí. Ale neberme zde jen má slova, podívejme se přímo na to, co nám v Koránu řekl Bůh:

"Kéž bys jen viděl hříšné v náručí smrti, až andělé rozprostřou ruce své řkouce: „Vypusťte duše své, dnes odměněni budete trestem zahanbujícím.” 6:93 (výklad verše Koránu)

Tyto verše Koránu jasně říkají, že se jedná o hříšné věřící. Ale co se tedy děje s těmi, jenž se Bohu zalíbili? Následující je malá část hadíthu:

‘Jeho duše se pak navrátí do jeho těla a dva andělé k němu přijdou. Posadí ho a řeknou mu: „Kdo je tvůj Pán?“ Odpoví: „Můj Pán je Alláh.“ Zeptají se jej: „Jaká je tvá víra?" Odpoví: „Má víra je Islám." Zeptají se jej: „Kdo je ten člověk, který byl mezi vás seslán?" Odpoví: „Posel Alláha." Zeptají se jej: „Odkud ses dozvěděl o těch věcech?“ Odpoví: „Četl jsem Knihu Alláha, uvěřil jsem a prohlásil to pravdou.“ Na to Hlas z nebes prohlásí, „Můj služebník řekl pravdu, tak tedy pro něj roztáhněte koberce ze Zahrady a otevřete mu bránu Zahrady. Pak k němu přijde něco z její vůně a parfému, jeho hrob je pro něj rozšířen kam až oko dohlédne a muž v nádherném šatu a vůní k němu přijde a řekne: „Raduj se z toho co tě potěší, neboť toto je den, který ti byl přislíben.“ Zeptá se: „Kdo jsi? Tvůj obličej je ten, který ohlašuje dobro." Odpoví: „Jsem tvé dobré skutky." Pak řekne: „Ó Pane, nech Poslední Hodinu přijít brzy, abych se tak mohl znovu připojit k mé rodině a mému majetku!“

Co nám o stavu hrobu, tedy zemřelých říká Ibn Qajjím ve své knize?

"Již jsme vyjasnili v dřívějších sekcích, že mrtví lidé jsou buď ve stavu blaha a nebo trestu od okamžiku kdy zemřou až po okamžik, kdy k nim přijdou dva andělé k dotazování. Došli jsme do bodu, kdy jsou dveře do Zahrady otevřeny pro nevěřící a je mu řečeno ať se podívá, jaké místo mohl v Zahradě mít, kdyby poslechl Alláha. Pak jsou zavřeny a další dveře jsou otevřeny a je mu řečeno, ať se podívá na jeho místo v Ohni. Zůstávají otevřené a výbuch horkého ohně z něj ho neustavičně dosahuje až po den Znovuzrození. Pak na něj země zatlačí a je rozmáčknut do bodu, kdy se jeho žebra zlomí. Poté na něj srší různé druhy trestu, podle toho jaké špatné činy vykonal."

 A je pravda, že všichni lidé, tedy včetně všech muslimů přijdou do pekla? "Odborníci na islám" dali hlavy dohromady a přišli s tímto "důkazem".


"Ti muslimové, jejichž dobré skutky budou těžší, dostanou své doklady do pravé ruky (69:19-21, 84:7-9), a po dočasném pobytu v pekelném ohni (19:71) budou posláni do ráje. Ti muslimové, jejich hříchy budou těžší, dostanou své doklady do levé ruky za zády (69:25-32, 84:10) na znamení toho, že si v pekle pobudou poněkud déle.

Korán jasně prohlašuje, že pekelný oheň zakusí všichni, bez ohledu na to, jak dobří během života byli, jak nám říká verš ze súry Marie (19:71). “A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu nesestoupil, a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí.” Zdá se, že otázka nezní, zda půjdou muslimové do pekla, ale jak dlouho se tam budou grilovat."

Jak zní verše súry Marie v kontextu?

"A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu nesestoupil, a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí. Potom však zachráníme ty, kdož bohabojní byli, a ponecháme v něm nespravedlivé na kolenou klečící." 19:71-72
 
V anglickém výkladu překladu se píše:
 
"A mezi vámi není nikoho, kdo by přes něj nepřešel..."
 
Je zde rozdíl? Ano, neboť tento verš 19:71 hovoří o mostě, který vede přes peklo a každý přes něj musí přejít. Tento most je tenký a ostrý jako břit meče a skupiny věřících přes něj budou přecházet dle svých skutků. Někteří je přeletí jako paprsek světla, jiní jako vítr, někteří půjdou po kolenou, jiní do něj spadnou. Tento verš ale nehovoří o tom, že by snad spravedlivý věřící museli pobýt nějakou dobu v Ohni.
 
Výklad těchto veršů také zahrnuje hadíth, který říká, že kdokoliv, kdo řekl "Lá iláha ill Alláha" (není zde boha (bůžků, bohů) kromě Alláha (Boha Jediného) ikdyby jen na jeden den a ikdyby nikdy neudělal za svůj život dobrého, bude z pekla nakonec vyveden a zachráněn.
 
Článek ale dále pokračuje:
 
"Může to vypadat bizarně, že dokonce i s muslimy se bude po všech těch modlitbách a půstech zacházet tímto způsobem. Ohromení nicméně zmizí, jakmile se dozvíte, co je podle islámských učení považováno za hřích (haram). Sledovat televizi, poslouchat hudbu, dívat se na ženy, fotografovat, přát nemuslimům k Vánocům, oblékat se jako nemuslimové a chovat se jako oni, jíst levou rukou a špatně se soustředit během modlitby - to je jen několik příkladů, jak snadno mohou muslimové hřešit." 
 
Je to pravda? Opět, velmi velmi přebráno tak, aby se to do krámu hodilo.
 
Co je v islámu harám - zakázané? Člověk si může dovolit říct, že něco je v islámu považováno za harám, pokud se na tom shodují všichni učenci. Pokud ale jedna škola myšlení prohlásí něco za harám, nelze to považovat za postoj islámu na danou věc.
 
Je sledování televize harám? Ano, jsou zde názory, že je zakázané dívat se na televizi, ale další ji zakazují pouze v kontextu co si v ní pouštíme. Je na místě říct, že televize je v islámu harám ... ne!
 
Je fotografování zakázáno? I ti "nejpřísnější" učenci, kteří fotografování zakázali, povolili fotit se na pas, občanky a jiné doklady. Jiní učenci fotografování za zakázané nepovažují. Můžeme tedy říct, že televize je v islámu harám ... ne!
 
Je zakázáno přát nemuslimům k Vánocům? Opět jsou zde rozdílné názory. Můžeme tedy říct, že přání k Vánocům je v islámu harám ... ne!
 
atd.
 
K závěru článku autor píše:
 
"Aby se vyhnul nudě, řekl Mohamed svým následovníkům, že Alláh začne se zábavou už tím, co je známo jako “mučení hrobu”. Jako přivítání pro nováčky budou hroby muslimů, kteří právě zemřeli, navštěvovat dva andělé, a budou je v temnotě jejich hrobů mučit. Mohamed důvody k tomuto surovému přijetí nevysvětlil, ani nevysvětlil význam mučení lidí před tím, než se jim dostane soudu, z hlediska spravedlnosti. Dobrou zprávou ale je, že mučení hrobu bude automaticky odečteno z konečného účtu mučení, který bude splatný v pekle. Kdo ví? Možná to tímto způsobem funguje lépe, a kromě toho to pomáhá muslimům zvyknout si pomalu a jemně na nový životní styl."
 
K této nepravdě jsem se již vyjádřila podrobněji na začátku a pokud někoho tato problematika zajímá, doporučuji knihu, ze které jsem citovala.
 
Pokračuji v citování článku "Pekelný účet" "odborníků na islám":
 
"Výše uvedený popis praxe islámu může vypadat jako komiksový příběh, bohužel jím ale není. Je realitou a všichni muslimové jsou si jí vědomi a žijí kvůli ní ve strachu. Tento strach vysvětluje, proč muslimové tvrdě pracují na tom, aby snížili své záhrobní mučení a zkrátili si pobyt v pekle na naprosté minimum."
 
Není pravdou, že muslimové žijí pouze ve strachu z Boha. Mít pouze strach z Boha (Sú' AdhDhan) je v islámu zakázáno. Pokud má věřící strach z Boha, pak tento strach musí být vyvážen nadějí na Jeho milost a odpuštění. Naděje je vede k Bohu, zatímco strach jim zabraňuje v hříchu.
 
 A na závěr:
 
"Muslimové také znají další tajemství islámu; vědí, že jediným způsobem, jakým se lze výše uvedené noční můře vyhnout zcela, bez obav z mučení hrobu a ze spatření pekla - je stát se mučedníkem! Je to tak, protože podle islámu nejsou mučedníci v žádném případě mrtví. Nasedají na rychlou linku směřující přímo do ráje (stejně jako proroci), bez ohledu na své hříchy nebo stav svých účtů (2:154, 3:169-170).

Ještě někoho překvapuje, proč se chce tolik muslimů stát sebevražedným teroristou?"

Ano, je pravda, že mučedníci mají v islámu výhody a dostávají odměnu hned po jejich smrti, ale není pravda, že mučedníci by snad byli ochráněni od trestu, pokud si jej zaslouží. Islám klade důraz na záměr a pokud nějaký muslim, zemřel jako mučedník, ale jeho záměr nebyl pro Boha, dostane se do Pekla.
Na závěr ještě uvádím link na fatwu šejcha Ibn Uthajmína, který řekl, že muslim, který spáchá sebevražedný bombový útok není matrýrem, ale půjde do pekla. Šejch al Albání také uvedl, že takovýto útok není vůbec islámský a jsou zde i další.
Řekněte mi tedy, kdo z nás slepě následuje svou víru??

 :::::::
p.s. Ráda bych ještě odpověděla na koment, nebo spíše dotaz Dany, která napsala:

"Po precteni clamku se vubec divim tomu,ze muslimove nejsou jeste vice paranoidni.
Tak do pekla s kazdym,po tom vsem snazeni a modleni.!!Jenze jak to pak bude s temi tely vericih?
Preci ohen je spali,prinejmensim zohavi-to je bude Allah sam resatuarovat az prijdou do jeho raje?
V krestanske bibli Buh dava nove telo,spiritualni.


Kdybych byla muslimka,to by byla moje starost,co se stane s mym ohorelym trupem.."


Nemám starost s tím, co se stane s mým ohořelým trupem, protože do ráje člověk vstoupí s "novým" tělem bez popálenin nebo vad. V popisu, který nám byl dán Prorokem budou spálená těla vhozena do Řeky Života. Stejně tak jako je Bůh schopen znovustvořit člověka v Den Znovuzrození, je také schopen obnovit tělo člověka, který si prošel trestem v Ohni.

Zdroje:
Korán
Tafsir ibn Kathír
Cesta duše - Ibn Qajjím
Al Maghrib - Muhammad al Shareef
Fatawa
Ar Rahíq al Makhtum - al Mubarakpuri
 

1 komentář: