2011-11-25

Jak se stát muslimem?

Jak se stát muslimem?

Odpovídá Šeikh Muhammed Salih Al-Munadždžid:

Všechna chvála náleží Alláhu, Pánu vesmíru. Mír a požehnání Alláha s Muhammadem, Jeho posledním poslem.

Pokud má někdo pravou touhu státi se muslimem a je plně přesvědčen a silně věří, že Islám je pravou vírou nařízenou Alláhem pro všechny lidské bytosti, pak by měl pronést "šahadu", bez jakéhokoliv oddalování. Svatý Korán je v tomto ohledu jasný jak Alláh říká:

"Víra v očích Alláha je Islám" (Korán 3:19)

"Kdo touží po jiném náboženství než po Islámu, nebude to od něj přijato a v životě budoucím bude mezi těmi, kdož ztrátu utrpí." (Korán 3:85)

Dodatkem, Islám je jedinou vírou, která převládá nad všemi vírami. Alláh říká:

"I Tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou..." (Korán 5:48)

Muhammad, Prorok Alláha (mír a požehnání Alláha s ním) řekl:

"Nadstavba Islámu je postavena na 5ti pilířích: prohlášení, že zde není boha (hodného uctívání) kromě Alláha a že Muhammad je poslem Alláha, vykonání modliteb, placení Zakátu (chudým), půst během Ramadánu a vykonání Hadž."

Šahada může být prohlášena následovně:
"AŠH-HADU ANLÁ ILÁHA ILÁ-ALLÁH WA AŠ-HADU ANNA MUHAMMADAN RASÚL-ALLÁH."

Překlad zní: "Prohlašuji, že zde není boha kromě Alláha a prohlašuji, že Muhammad je  poslem Alláha."

Nicméně není dostatečné pouhé pronesení tohoto prohlášení jak soukromě tak i veřejně; ale spíše by měl věřit v srdci pevným přesvědčením a neochvějnou vírou. Pokud je někdo upřímný a souhlasí s učením Islámu v jeho životě, nalezne se novorozencem.

Toto jej požene ke snaze zlepšit jeho charakter a přiblížit se dokonalosti. Světlo žijící víry naplní srdce dokud se nestane ztělesněním této víry.

Co přijde po prohlášení se za muslima? Poté by měl poznat pravý koncept prohlášení, což znamená jedinost Alláha a vykonat její požadavky. Musí se chovat podle toho aplikujíce pravdivou víru do všeho co dělá a mluví.

Co slova "šahady" představují? Důležitý bod, který musí každý muslim znáti velmi dobře, že zde není boha hodného uctívání jiného než Alláha. On, chvála buď Jemu - je jeden pravdivý Bůh, který jediný zasluhuje uctívání, On je Dárcem života a Provádějící a Vyživující lidstva a všeho stvoření s Jeho nakonečnými laskavostmi. Člověk musí uctívat Alláha, jež je jediný hoden uctívání.

Druhá část "šahady" je "wa aš-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh" což znamená Prorok Muhammad (mír a požehnání Alláha s ním) je služebník a vybraný posel Alláha. Nikdo nesmí mít ohledně této záležitosti dva názory. Jelikož muslimové musí poslechnout nařízení Proroka (mír a požehnání Alláha s ním), věřit v to, co řekl, praktikovat jeho učení, vyvarovat se toho, co zakázal a uctívat Alláha samotného podle zprávy jemu zjevené, neboť všechna učení Proroka jsou v skutku zjevení a inspirace jemu předány Alláhem.
Co je významem uctívání? Je to jednoduše předvedení upřímných služeb, ukazujíce úctu k Alláhu. V hlubším odstínu významu je to samozřejmá absolutní oddanost a kompletní poslušnost Alláhovým nařízení jak v proslovech tak i činech člověka ať již explicitních tak i implicitních.

Uctívání spadá do dvou kategorií:
1. Viditelné (manifest nebo venkovní)
2. Neviditelné (skryté nebo vnitřní )

Viditelné uctívání zahrnuje činy jako jsou pronesení dvou částí "šahady", vykonání modliteb, dávání zakátu, recitace Koránu, prosby, oslavování Alláha, Jeho vychvalování, očištění našich těl před modlitbami atd.
Neviditelné uctívání je víra v Alláha, Den Soudný (v životě posmrtném), v anděly, knihy Alláha, proroky Alláha, Jeho rozhodnutí osudu (že dobro a zlo jsou rozhodnuty pouze Alláhem).

Tento druh uctívání nezahrnuje pohyb částí těla, ale zajisté je to zatížení srdce, které ustavičně ovlivňuje život člověka.

Mělo by být bráno na paměti, že jakékoliv uctívání nevěnované Alláhu bude odmítnuto jako druh mnohobožství a toto způsobuje odpadlictví z islámu.

Dalším krokem pro nové reverty je očista samu sebe kompletní koupelí. Poté by se měl stotožnit s principy a pravidly Islámu v jejich celkovosti. Měl by se odcizit od všech druhů modlářství a nepravých vír. Měl by odmítnout zlo a být spravedlivým. Takovéto odmítnutí zla a bytí spravedlivým je jeden z požadavků mota Islámu, což je Lá iláha illalláh.

Alláh v Koránu říká:

"...Ten, kdo nevěří ve zlo a věří v Boha, ten uchopil se rukojeti spolehlivé, jež nikdy se neutrhne. A Bůh je Slyšící, Vševědoucí." (Korán 2:256)

Musíme brát v podtaz, pokud prohlásíme z našeho srdce že "zde není boha hodného uctívání než Alláha", implikuje to na část naší lásky, oddanosti, víry a poslušnosti pravidel Islamské legislativy, která je legálním závazkem všech muslimů. Je nutností "není zde boha kromě Alláha" milovat pro potěšení Alláha a odmítnout pro radost Alláha.

Toto je nejpevnější kotva víry, která zhmotňuje "AL WALA" a "AL BARA". Což znamená, že muslim by měl milovat a být věrný jeho muslimským bratrům. Jako praxe by se měl odcizit od nevěřících a odmítnout býti jimi ovlivňován jak ve světských tak i náboženských záležitostech.

Ukončíme to s pokornou modlitbou k Alláhu, aby očistil srdce a duše těch, kteří jsou upřímnými hledači pravdy a nechť Alláh žehná komunitě věřících. Ámen.

www.islam-qa.com

Žádné komentáře:

Okomentovat