2011-09-16

Co je islám...

بسم الله الرحمن الرحيم


Muslimové uctívají Jediného Boha, Stvořitele a Udržovatele vesmíru. Alláh je arabské slovo pro Bůh. Arabští křesťané a židé nazývají Boha Alláhem také.
Muslimové se stejně jako křesťané a židé považují za duchovní potomky Abrahama.
Muslimové jsou zavázáni modlitbou, mírem a spravedlností, harmonií, spoluprácí, soucitem, dobročinností, zodpovědností za rodinu, tolerancí vůči lidem s jinými náboženskými tradicemi a respektem vůči životnímu prostředí.


Jako muslim/muslimka chci, aby jste věděli, že:
Ø      Islám znamená odevzdání se a mír. Odevzdání se do vůle Boha a konání dobrých skutků. Qur´án (Korán) je poslední Boží zjevení zahrnující kompletní návod k chování člověka. Jeho text byl zjeven – seslán proroku Muhammadovi v letech 610-633 n.l. Ačkoli si jej muslimové váží jako posledního ze všech Božích proroků, muslimové Muhammada neuctívají.
Ø      Muslimové uznávají biblické proroky, zvláštní úctu mají k Ježíši a jeho matce panně Marii, a uznávají posvátná písma zjevená Mojžíši a Ježíši, jmenovitě Tóru a Evangelium. Muslimové, stejně jako křesťané věří, že Ježíš se v posledních dnech vrátí.
Ø      Islám a demokracie se vzájemně slučují a doplňují. Obojí je založeno na zodpovědnosti, konzultaci (poradě), otevřené diskuzi, delegaci (postoupení) a souhlasu (shodě).
Ø      Muslimské ženy, stejně jako muži, mají právo získávat vzdělání, vlastnit majetek a zapojovat se do obchodu, zaměstnání a veřejného  života. Jak ženy tak muži se oblékají obyčejně, cudně bez ohledu na morálku veřejnosti. Jestliže jedinec či společnost utlačuje ženy nebo je diskriminuje, toto je proti Islámu; ne v souladu s ním.
Ø      Muslim – manžel má v první řadě zodpovědnost za podporu rodiny, jeho manželka za domácnost a děti. Rozvod je neoblíben. Jeho průběh se liší stát od státu, ale jak manžel tak manželka mohou požádat o rozdělení manželství.
Ø      Muslimové mají osobní zodpovědnost za příbuzné, sousedy a další potřebné. Podle Islámu nemají být staří lidé opuštěni aby žili sami, nemá se jich být zříkáváno.
Ø      Džihád má tři významy: 1. nenásilné sebe-snažení se pro dobrý/spořádaný život, 2. říkání pravdy i kdyby to bylo proti vlastnímu zájmu, 3. boj za ustavení spravedlnosti, což je nejvyšším cílem Islámu. Islám vychvaluje umírněnost a odmítá extremismus, terorismus, utlačování (opresi) a podmaňování (otročení).
Ø      Muslimové jsou přispívajícími občany a dobrými sousedy. Jsou odhodlaní prosazovat víru, toleranci, dobročinnost, práci, kooperaci a činnost s lidmi různého náboženského vyznání pro zlepšení společnosti (komunity).
´Lidé, věru jsme vás stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se vzájemně poznali. Avšak nejvznešenější z vás před Bohem je ten, kdo je nejbohabojnější - a Bůh je vševědoucí a dobře zpravený.´
Qur´án (súra Komnaty 49, verš13 – český výklad)

Žádné komentáře:

Okomentovat